Speluitleg

Staatsloterij Groepsspelen

Het Staatsloterijspel: het in groepsverband met hele of deelloten deelnemen (Groepsspel) waarbij spelers een groep vormen die op basis van door deStaatsloterij te bepalen mogelijkheden onderling besluiten over deelname, inleg en uitkering van prijzen. Ten aanzien van het Staatsloterij Groepsspel worden de deelnemers voorafgaand aan hun deelname geïnformeerd hoe deze spelvariant wordt aangeboden en moet worden gespeeld. Onder het Staatsloterij Groepsspel wordt verstaan: het in groepsverband met hele of deelloten deelnemen aan de trekkingen van de Staatsloterij waarbij spelers een groep vormen die op basis van door de Staatsloterij te bepalen mogelijkheden onderling besluiten over deelname, inleg en uitkering van prijzen.

Groep
Om als groep te kunnen deelnemen aan het Groepsspel dient 1 persoon (de Captain) een groep te registreren. Om dit te kunnen doen moet de Captain in het bezit zijn van een Mijn Staatsloterij account. Een te registreren groep bestaat uit tenminste twee personen. Alle deelnemende leden in een groep dienen 18 jaar of ouder te zijn.

Invullen persoonlijke voorkeuren
De Captain dient om te kunnen deelnemen een groepsnaam, de mogelijkheden juist en compleet in te vullen, waaronder;

de hoogte van het inleggeld (met hoeveel loten wordt deelgenomen) voor zowel de trekkingen met Jackpot op de 10e van de maand, de Koninginnedagtrekking met Jackpot, Oranjetrekking, Gelukstrekking en Oudejaarstrekking met Jackpot). De Nederlandse Staatsloterij behoudt zich het recht voor om een groepsnaam te weigeren cq. te verwijderen indien op enigerlei wijze wordt gehandeld in strijd met de wet, de openbare orde of goede zeden.

Bij het invullen van persoonlijke voorkeuren waaronder bankrekeningnummer dient aangegeven te worden vanaf welke stand het persoonlijke saldo van het gewonnen prijzengeld op de bankrekening moet worden overgemaakt. De Captain ontvangt een bevestigingsemail dat de groep juist en volledig is geregistreerd. Zonder bevestiging van de deelname is er geen deelname aan het groepsspel.

Spelers uitnodigen
De Captain kan uitsluitend per email spelers uitnodigen voor zijn groep. Deze uitnodiging kan door de benaderde personen worden geaccepteerd of afgewezen. Alvorens te accepteren heeft de benaderde persoon inzage in de op dat moment beschikbare groepsdetails. Na acceptatie dient de nieuwe deelnemer met zijn bestaande of nog aan te maken MijnStaatsloterij account in te loggen en zijn persoonlijke voorkeuren in te vullen. De nieuwe deelnemer ontvangt een email met de bevestiging dat zijn deelname is voltooid en vanaf welke trekking hij voor het eerst aan het Groepsspel deelneemt. De Captain ontvangt eveneens een bevestigingsemail van deze speler.

Meerdere groepen
Een speler kan in maximaal 5 verschillende groepen deelnemen. De maximale deelname wordt door de Nederlandse Staatsloterij automatisch gemonitord.

Service e-mails
Deelnemers ontvangen service e-mails van de Captain. Deze e-mails zijn essentieel voor het spel en dienen daarom ontvangen te worden door alle deelnemers. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste instelling van spamfilters of andere vormen van (geautomatiseerde) beveiliging et cetera.

Betalen & Spelen

Inleggeld
Het maandelijkse inleggeld bedraagt minimaal € 7,50 en maximaal €30,- per persoon. Het bedrag wordt automatisch afgeschreven van het bankrekeningnummer van de deelnemer en overgeboekt naar het groepssaldo. Het groepssaldo moet voor deelname aan een Staatsloterijtrekking toereikend zijn om in ieder geval 1 heel lot of een half Oudejaarslot te kopen.

Wijziging inleggeld
De Captain kan door middel van een email de groepsleden verzoeken om een (eenmalige of vaste) aanpassing van de hoogte van het inleggeld. Elke individuele deelnemer in de groep dient akkoord te gaan met het voorstel alvorens de wijziging doorgevoerd wordt. Bij weigering van 1 of meer spelers gaat de wijziging niet door en blijft het tot dan geldende inleggeld ongewijzigd.

Lotnummer(s) Uiterlijk 2 dagen voor de trekking ontvangt iedere speler per email het lotnummer(s) waarmee aan de trekking wordt deelgenomen. Lotnummers zijn per trekking variabel, de Captain kan wel een voorkeur voor eindcijfers opgegeven (maximaal 10 eindcijfers ). Het is niet mogelijk om lotnummers te behouden voor andere, toekomstige trekkingen.

Trekkingsuitslag: na de trekking wordt de trekkingsuitslag inclusief een overzicht van het door de groep en individuele deelnemers gewonnen prijzengeld per email door de of namens de Nederlandse Staatsloterij aan alle Groepsspeldeelnemers gestuurd. Aan deze trekkingsuitslag kunnen geen rechten worden ontleend. Uitbetaling van de prijzen geschiedt uitsluitend op basis van het proces-verbaal van de trekking.

Gewonnen prijzen
Na de trekking wordt het prijzengeld binnen 8 werkdagen overgemaakt naar het persoonlijke saldo van de deelnemers waarbij tevens de totale groepswinst per trekking per lot kan worden ingezien. Elke deelnemer ontvangt een aan inleg gerelateerd evenredig deel.

Extra loten
Op initiatief van de Captain en met goedkeuring van alle spelers kan de beschikbare winst van de groep worden ingezet om extra loten te kopen. Hierbij geldt dat de maximale hoeveelheid loten die kan worden gekocht wordt bepaald door het laagste saldo binnen de groep en de extra inzet voor iedereen gelijk is.

Gratis lot
De groep gaat meespelen zodra de eerste speler de uitnodiging van de Captain heeft geaccepteerd. Zodra uw groep gaat meespelen ontvangt deze een gratis lot voor de eerste trekking.

Afronding
Bedragen worden indien noodzakelijk in het voordeel van de speler afgerond.

Uitbetalen & Beëindigen

Uitbetaling:

  • Jaarlijks : de groepswinst wordt jaarlijks automatisch door de Staatsloterij uitgekeerd, het winstsaldo van de afzonderlijke deelnemers wordt binnen 3 tot 5 werkdagen op de bankrekening van de individuele deelnemer bijgeschreven.
  • Op aanvraag: iedere deelnemer heeft de mogelijkheid om zijn winstsaldo tussentijds te laten uitbetalen, dit bedrag wordt binnen 3 tot 5 werkdagen op de bankrekening van de individuele deelnemer bijgeschreven.
  • Bij bereiken limiet: indien de bij aanmelding opgegeven winstsaldolimiet wordt overschreden, wordt het gewonnen bedrag binnen 3 tot 5 werkdagen op de bankrekening van de individuele deelnemer bijgeschreven.

Beëindigen deelname Via het MijnStaatsloterij account kan de deelnemer zijn deelname beëindigen. Na beëindiging wordt het persoonlijke winstsaldo binnen een periode van 4 weken door de Nederlandse Staatsloterij op de bankrekening van de individuele deelnemer bijgeschreven. Als de Captain zijn deelname beëindigd gaat de Captainsrol automatisch over op de langst spelende deelnemer. De volgorde van accepteren bij het samenstellen van de groep is door het systeem bijgehouden. Wanneer alle deelnemers hun deelname beëindigen wordt de groep automatisch verwijderd.

Mislukte incasso Na 4 mislukte incasso’s wordt de deelname aan de groep beëindigd.

Restitutie inleggeld Restitutie is slechts mogelijk conform het bepaalde in het Deelnemersreglement van de Nederlandse Staatsloterij.