Voorwaarden annuïteiten (hoofd)prijs

1 oktober - Droomsalaristrekking 2022

In het prijzenpakket van de 1 oktober trekking van Staatsloterij B.V. is een annuïteiten(hoofd)prijs opgenomen. Ten aanzien van deze prijs geldt op basis van artikel 12.5 van het Deelnemersreglement Staatsloterij B.V. het volgende:

  1. De annuïteitenprijs betreft een uitkering per maand van € 10.000 gedurende een periode van 30 (dertig) jaren. Indien de prijs valt op een 1/5 Staatslot ontvangt de winnaar een vijfde deel van de prijs per maand gedurende een periode van 30 (dertig) jaren.

  2. De betaling van de annuïteitenprijs kan in één (1) betaling worden opgeëist. Indien de winnaar kiest voor een uitkering in één keer, en beschikt over een heel Staatslot, wordt aan hem een bedrag van € 3.240.000 (drie miljoen tweehonderdveertig duizend euro) overgemaakt. Indien de winnaar beschikt over een 1/5 Staatslot van de trekking en kiest voor een uitkering in één keer is dit bedrag € 648.000 (zeshonderdachtenveertig duizend euro). Andere uitkeringsvarianten zijn, met uitzondering van het bepaalde onder punt 3 van deze voorwaarden, niet mogelijk. Indien een deelnemer met een abonnement de annuïteitenprijs wint, neemt Staatsloterij B.V. contact op met de winnaar. In het geval de contactgegevens niet bekend zijn en de winnaar zich niet binnen een periode van 12 maanden uitspreekt over de voorkeur zoals in deze bepaling genoemd, wordt het bedrag in één (1) betaling overgemaakt op het bij Staatsloterij B.V. bekende rekeningnummer van deze deelnemer.

  3. Indien de annuïteitenprijs wordt getrokken op een heel of 1/5 Staatslot van de 1 oktober trekking dat toebehoort aan een Groepsspelen spelersgroep (gefaciliteerd vanuit de Nederlandse Loterij), wordt niet de prijs in maandelijkse delen uitgekeerd, maar wordt het beschikbare vaste bedrag van € 3.240.000 (€ 648.000 bij een 1/5 Staatslot) in gelijke delen onder het aantal leden van de spelersgroep verdeeld. Het aantal delen is afhankelijk van het aantal leden van de (spelers)groep waarbij, voor de trekking, een geslaagde automatisch incasso heeft plaatsgevonden of dat zich meldt bij het innen van de annuïteitenprijs. Een spelersgroep betreft ook een groep van deelnemers met een aantoonbare (groeps)administratie, waaruit ten minste blijkt dat de individuele leden van de groep voorafgaand aan de trekking gezamenlijk hebben betaald voor de betreffende trekking, bijvoorbeeld door het tonen van een onderlinge betaling via een bankafschrift. In dit geval geldt overigens geen schenkbelasting, zolang de administratie aantoonbaar is en er is betaald. Dit is niet het risico van de Nederlandse Loterij, maar dat van de spelers. Het recht op deze annuïteitenprijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden (conform artikel 19 van het Deelnemersreglement van Staatsloterij bv).

  4. Indien de prijswinnaar kiest voor de uitkering in delen vangt de betaling van de annuïteitenprijs aan in de maand na de maand waarin de deelnemer met het winnende Staatslot van de 1 oktober trekking zich bij Staatsloterij B.V. heeft gemeld. De betalingen vinden in geen enkel geval plaats in contanten.

  5. In het geval van overlijden van de prijswinnaar wordt de maandelijkse uitbetaling stopgezet. De erfgenamen van de prijswinnaar hebben gedurende 1 jaar na overlijden de mogelijkheid het resterende bedrag tegen op het moment van trekking bepaalde waarde te laten uitkeren.

  6. De annuïteitenprijs zoals bedoeld onder punt 1 is een vast bedrag en is niet vatbaar voor enige aanpassing.

  7. Alle aan en met de uitkering van de annuïteitenprijs gerelateerde fiscale zaken, met uitzondering van de betaling van de verschuldigde kansspelbelasting, komen voor rekening van de winnaar(s). 

  8. Aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de annuïteitenprijs of een deel daarvan op geen enkele wijze of in welke vorm dan ook uitgekeerd.

  9. Staatsloterij B.V. kan de uitvoering van de betaling van de annuïteitenprijs mede aan een door haar geselecteerde, aan credit ratings voldoende, financiële instelling opdragen. De financiële instelling is verder verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de uitvoering van de daadwerkelijke overeenkomst, de voorwaarden en de betalingen.