Voorwaarden annuïteiten (hoofd)prijs

1 juli - Droomsalaristrekking 2021

In het prijzenpakket van de 1 juli - Droomsalaristrekking van Staatsloterij bv is een annuïteiten(hoofd)prijs (verder: Annuïteitenprijs) opgenomen. Ten aanzien van deze prijs geldt op basis van artikel 12.5 van het Deelnemersreglement het volgende:

 1. De Annuïteitenprijs betreft een uitkering van € 10.000 netto per maand gedurende een periode van 30 (dertig) jaren. Indien de prijs valt op een 1/5 Staatslot ontvangt de winnaar een vijfde deel van de prijs, dus € 2.000 per maand gedurende een periode van 30 (dertig) jaren.

 2. De betaling van de Annuïteitenprijs kan in 1 (één) betaling worden opgeëist. Indien de winnaar beschikt over een heel Staatslot en kiest voor een uitkering in één keer, wordt aan hem een bedrag van € 3.550.000 (drie miljoen vijfhonderdvijftig duizend euro) overgemaakt. Indien de winnaar beschikt over een 1/5 Staatslot en kiest voor een uitkering in één keer is dit bedrag € 710.000 (zevenhonderdtien duizend euro). Andere uitkeringsmogelijkheden zijn, met uitzondering van hetgeen bepaald onder punt 3 van deze voorwaarden, niet mogelijk. Indien een deelnemer met een abonnement de Annuïteitenprijs wint, neemt Staatsloterij bv contact op met de winnaar. In het geval de contactgegevens niet bekend zijn en de winnaar zich niet binnen een periode van twaalf (12) maanden uitspreekt over de voorkeur zoals in deze bepaling genoemd, wordt het bedrag in één (1) betaling, bij een heel Staatslot zijnde € 3.550.000 (drie miljoen vijfhonderdvijftig duizend euro), en bij een 1/5 Staatslot zijnde € 710.000 (zevenhonderdtien duizend euro), overgemaakt op het bij Staatsloterij bv bekende rekeningnummer van deze deelnemer.

 3. Indien de annuïteitenprijs wordt getrokken op een heel of 1/5 Staatslot van de 1 juli trekking dat toebehoort aan een Groepsspelen spelersgroep (gefaciliteerd vanuit de Nederlandse Loterij), wordt niet de prijs in maandelijkse delen uitgekeerd, maar wordt het beschikbare vaste bedrag van € 3.550.000 (€ 710.000 bij een 1/5 Staatslot) in gelijke delen onder het aantal leden van de spelersgroep verdeeld. Het aantal delen is afhankelijk van het aantal leden van de (spelers)groep waarbij, voor de trekking, een geslaagde automatisch incasso heeft plaatsgevonden of dat zich meldt bij het innen van de annuïteitenprijs. 

  Een spelersgroep betreft ook een groep van deelnemers met een aantoonbare (groeps)administratie, waaruit ten minste blijkt dat de individuele leden van de groep voorafgaand aan de trekking gezamenlijk hebben betaald voor de betreffende trekking, bijvoorbeeld door het tonen van een onderlinge betaling via een bankafschrift. In dit geval geldt overigens geen schenkbelasting, zolang de administratie aantoonbaar is en er is betaald. Dit is niet het risico van de Nederlandse Loterij, maar dat van de spelers. Het recht op deze annuïteitenprijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden (conform artikel 19 van het Deelnemersreglement van Staatsloterij bv).

 4. Indien de prijswinnaar kiest voor de uitkering in delen vangt de betaling van de Annuïteitenprijs aan in de maand na de maand waarin de deelnemer met het winnende Staatslot zich bij Staatsloterij bv heeft gemeld. De betalingen vinden in geen enkel geval plaats in contanten. Ieder jaar van de uitkeringsjaren die volgen, wordt de Annuïteitenprijs in dezelfde maand, als van de eerste uitkering, uitgekeerd aan de prijswinnaar.

 5. In het geval van overlijden van de prijswinnaar, wordt de jaarlijkse uitbetaling stopgezet. De erfgenamen van de prijswinnaar hebben gedurende één (1) jaar na overlijden de mogelijkheid het dan resterende bedrag tegen op het moment van trekking bepaalde netto contante waarde te laten uitkeren.

 6. De Annuïteitenprijs zoals bedoeld onder punt 1 is een vast bedrag en is niet vatbaar voor enige aanpassing.

 7. Alle aan en met de uitkering van de annuïteitenprijs gerelateerde fiscale zaken, met uitzondering van de betaling van de verschuldigde kansspelbelasting, komen voor rekening van de betreffende winnaar.

 8. Aan personen onder de leeftijd van 18 jaar wordt op geen enkele wijze de Annuïteitenprijs of een deel daarvan in welke vorm dan ook uitgekeerd.

 9. Staatsloterij bv kan de uitvoering van de betaling van de annuïteitenprijs mede aan een door haar geselecteerde, aan credit ratings voldoende, financiële instelling opdragen. De financiële instelling is verder verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de uitvoering van de daadwerkelijke overeenkomst, de voorwaarden en de betalingen.