Actievoorwaarden Vroegkoopactie Oudejaarstrekking

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij bv, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: de Staatsloterij), georganiseerde “Vroegkoopactie Oudejaarstrekking” (hierna: de Actie), ter promotie van de verkoop van de Oudejaarsloten.

 2. De actie loopt van 8 december 2017 tot en met 24 december 2017 23:59 uur. Registratie op de actiewebsite (www.staatsloterij.nl/vroegkoopactie) is mogelijk tot en met 24 december 2017 23:59 uur.

 3. Deelname aan de Actie vindt op de volgende manier plaats.

1. Winkelspelers

 • Een speler die in de winkel een half Oudejaarslot of een heel Oudejaarslot koopt voor de Oudejaarstrekking van 2017, kan zich in de Actieperiode aanmelden op www.staatsloterij.nl/vroegkoopactie. Bij het registreren dient de deelnemer zijn/haar naam, huisnummer + toevoeging, postcode, e-mailadres, lotnummer(s) van het Oudejaarslot en de 3 laatste cijfers van de barcode op het Oudejaarslot (EAN-code) in te vullen.

2. Online spelers

 • Een speler die in de Actieperiode via de website van Staatsloterij een half Oudejaarslot of een heel Oudejaarslot koopt, doet
  automatisch mee aan deze Actie. Een speler speelt 1 keer mee voor
  elke aankooptransactie, ongeacht hoeveel loten hij tijdens deze
  transactie heeft aangeschaft.
 • Een speler die vóór de Actieperiode via de website van Staatsloterij een aankoop heeft gedaan voor de Oudejaarstrekking 2017 zal in de gelegenheid worden gebracht om zich alsnog aan te kunnen melden. De bedoelde speler verkrijgt 1 deelname, ongeacht het aantal aankooptransacties die hij heeft gedaan voorafgaand aan de Actieperiode.

3. Abonneespelers

 • Een abonneespeler die automatisch meespeelt met de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij – ongeacht de hoeveelheid loten of abonnementen – speelt automatisch 1 keer mee met deze Actie, mits zijn incasso voor de Oudejaarstrekking 2017 voor of op 27 december geslaagd is. De check op een geslaagde incasso vindt plaats na de trekking. Als een speler niet is geïncasseerd, vervalt het recht op de prijs voor deze speler.
 1. Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit 10 prijzen: 10 x een Boulevard (100 Oudejaarsloten) voor de Oudejaarstrekking 2017. De waarde van 1 prijs (Boulevard) is € 3.000,- en de totale waarde van het prijzenpakket is € 30.000,-.

 2. Maximaal één prijs per persoon.

 3. De prijzen worden verloot middels een trekking door de trekkingscommissie onder toezicht van de notaris op 28 december 2017.

 4. De winnaars van de prijzen worden uiterlijk 29 december 2017 telefonisch en per e-mail door de Staatsloterij benaderd. De winnaars ontvangen hun prijs uiterlijk 31 december 2017.

 5. Winnaars kunnen verzocht worden hun aangekochte Oudejaarslot of hun bewijs van deelname aan de Oudejaarstrekking 2017 te overleggen aan de Staatsloterij bij het innen van de prijs.

 6. Indien de winnaar binnen 24 uur na de trekking niet is bereikt via de bij Staatsloterij bv bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Staatsloterij bv vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.

 7. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, personen woonachtig buiten Nederland alsmede voor medewerkers van de Staatsloterij, voor wederverkopers van de Staatsloterij en hun personeelsleden en medewerkers van alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.

 8. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

 9. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Staatsloterij bv afgedragen.

 10. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

 11. Op verzoek van Staatsloterij dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij de Staatsloterij bij het innen van de prijs.

 12. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn of de deelnemer is niet in het bezit van het Oudejaarslot met het lotnummer waarmee hij zich heeft aangemeld, heeft de Staatsloterij het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

 13. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

 14. De Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

 15. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan de Staatsloterij.

 16. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Staatsloterij.

 17. De actievoorwaarden zijn te vinden op https://staatsloterij.nederlandseloterij.nl/acties/vroegkoop-oudejaarstrekking of op te vragen bij de Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, postbus 818, 2700 AV Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl, 070 5500808 (gebruikelijke belkosten).

 18. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij de Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, postbus 818, 2700 AV Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl, 070 5500808 (gebruikelijke belkosten).

 19. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.