Actievoorwaarden Kans op 100 loten voor de Koningsdagtrekking 2018

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij bv, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: de Staatsloterij), georganiseerde “koop uw Koningsdagloten vóór 23 april en maak kans op 100 extra Koningsdagloten” (hierna: de Actie), ter promotie van de verkoop van de Koningsdagloten.

 2. De actie loopt van 10 maart 2018 tot en met 22 april 2018 23:59 uur.

 3. Deelname aan de Actie vindt op de volgende manier plaats. De deelnemer die via internet een 1/5 Koningsdaglot of een 1/1 Koningsdaglot koopt voor de Koningsdagtrekking van 2018, speelt automatisch mee via zijn mijn.staatsloterij.nl. Deelnemers in de winkel zijn uitgesloten van deze actie.

 4. In totaal wordt 1 keer 100 Koningsdaglotenloten verloot ter waarde van € 1500,- Het prijzenpakket heeft een totale waarde van € 1500,-.

 5. Een speler die in de Actieperiode via de website van Staatsloterij een 1/5 Koningsdaglot of een heel Koningsdaglot koopt doet automatisch mee aan deze Actie. Een speler speelt 1 keer mee voor elke aankooptransactie, ongeacht hoeveel loten hij tijdens deze transactie heeft aangeschaft.

 6. Deze actie geldt voor de online verkoop van losse loten.

 7. De prijs wordt verloot middels een trekking door de trekkingscommissie in de week van 23 april 2018.

 8. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk 26 april 2018 12:00 uur persoonlijk door de Staatsloterij benaderd. Via telefoon en/of email-adres om te feliciteren, Staatsloterij zal daarna de loten aangetekend versturen.

 9. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, personen woonachtig buiten Nederland alsmede voor medewerkers van de Nederlandse Loterij, voor wederverkopers van de Staatsloterij en hun personeelsleden en medewerkers van alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.

 10. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

 11. Op verzoek van Staatsloterij dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij de Staatsloterij bij het innen van de prijs.

 12. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft de Staatsloterij het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

 13. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt de Staatsloterij zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 14. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

 15. De Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

 16. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan de Staatsloterij.

 17. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Staatsloterij.

 18. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.staatsloterij.nl/koningsdagactie of op te vragen bij de Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, Postbus 818, 2700AV Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl of telefonisch op 070 – 550 0808 (gebruikelijke belkosten).

 19. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij de Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, Postbus 818, 2700AV Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl of telefonisch op 070 – 550 0808 (gebruikelijke belkosten).

 20. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.