Algemene spelvoorwaarden Koningsdag KennisQuiz

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij bv, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: de Staatsloterij), georganiseerde “Koningsdag KennisQuiz” (hierna: de Actie), ter promotie van de verkoop van Koningsdagloten voor de Koningsdagtrekking.

 2. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, personen wonende in het buitenland, medewerkers van Staatsloterij, wederverkopers van Staatsloterij en hun personeelsleden en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.

 3. De Actie loopt van 11 april tot en met 23 april 2018 23:59 uur. In deze periode wordt de Actie gepromoot via Facebook.

 4. Deelname vindt plaats op de daarvoor door Staatsloterij aangegeven wijze:

a) De deelnemer kan meedoen aan de Koningsdag KennisQuiz door te klikken op een van de Facebook posts betreffende deze Actie van Staatsloterij.

b) Het spel bestaat uit 5 vragen met telkens 2 antwoorden. De deelnemer dient aan te geven welk antwoord goed of fout is. Ongeacht het aantal juiste antwoorden wordt na deelname de deelnemer gevraagd om zijn NAW gegevens inclusief e-mailadres in te vullen. Deze gegevens zijn nodig om de prijs te versturen en de winnaar te benaderen.

c) Bij het invullen van zijn/haar NAW gegevens kan de deelnemers optioneel zijn/haar telefoonnummer invullen om eenmalig een telefonisch aanbod van Staatsloterij bv te ontvangen.

 1. Iedere deelnemer kan één keer deelnemen aan de Actie.

 2. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Staatsloterij zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 3. Het prijzenpakket van deze Actie bestaat uit: 1 x 100 Koningsdagloten voor de Koningsdagtrekking (ter waarde van EUR 1500,-). Eventueel te betalen kansspelbelasting wordt door Staatsloterij afgedragen.

 4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Staatsloterij het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

 5. De aanwijzing van de winnaar geschiedt middels een trekking uiterlijk 25 april 2018 door de trekkingscommissie van Staatsloterij.

 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs kan niet worden ingewisseld voor contanten. De prijswinnaar ontvangt voor 26 april 2018 een persoonlijk bericht (via Facebook en e-mail).

 7. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

 8. Staatsloterij en Facebook zijn niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

 9. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Staatsloterij niet aansprakelijk.

 10. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan de Staatsloterij.

 11. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Staatsloterij.

 12. De Actievoorwaarden zijn te vinden op https://staatsloterij.nederlandseloterij.nl/acties/koningsdag-kennisquiz of op te vragen bij de Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, postbus 818, 2700 AV Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl, 070 5500808 (gebruikelijke belkosten).

 13. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij de Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, postbus 818, 2700 AV Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl, 070 5500808 (gebruikelijke belkosten).

 14. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.